Marný boj proti aroganci nového vedení Ústavu pro studium totalitní

úterý 7. květen 2013 12:07

Mé vystoupení na semináři

Dlouho jsem již nebyl tak znechucen při politických debatách, tak jako kolem ÚSTRu. To totiž není debata, ale diktát demagogů. Za zářný příklad můžou sloužit dvě poslední akce. Klub senátorů za ODS realizoval odborný seminář, kde chtěl doložit, zda Ústav pracuje tak špatně, že bylo nutno odvolat dosavadního ředitele Daniela Hermana v polovině jeho funkčního  období. Druhou ukázkou bylo projednání Výroční zprávy Ústavu za rok 2012 v Senátu PČR.

Nejdříve seminář s názvem „Umírá Ústav pro studium totalitních režimů?“ Titulkem jsme parafrázovali vyjádření nové Rady ÚSTRu, který při jeho hodnocení dospěl k názoru, že Ústav je v agonii. Dle slovníku je agonie nevratným stavem před smrtí. Na akci byla z Ústavu pozvána jak stará, tak i nová rada, vědecká rada, zástupci mediální rady. Pro zachování co největší objektivity byl pozván Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, dále archiváři z různých pracovišť, právníci, historici a novináři. O vedení semináře byl požádán publicista Jefim Fištejn.

V první části semináře obhajoval vědeckou kvalitu historické práce pracovníků ÚSTR Prof. Michael Kraus z Middlebury College, VT, USA. Svým rezignačním dopisem z vědecké rady ÚSTR podpořil odbornost vědecké práce Prof. Igor Lukeš z univerzity v Bostonu. I další bývalý člen vědecké rady Doc. PhDr. Stanislav Balík z MU v Brně se vyjádřil pochvalně o odborné práci Ústavu. Z jejich vystoupení bylo patrné, že ÚSTR snese srovnání s dalšími historickými institucemi jak v ČR, tak i v zahraničí. Odbornou kvalitu publikační činnosti ÚSTR doložil člen ediční rady PhDr. Jan Kalous, Ph.D. a opět Doc. Stanislav Balík. Odborné publikace jsou od roku 2009 recenzovány vždy dvěma odborníky mimo ÚSTR, publikační činnost snese srovnání s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.

Ústav, jako jedinečná organizace, vykonává i funkci státní instituce plnicí správní řízení (lustrace) a zajišťuje odborné podklady pro udělení ocenění člena III. odboje. O vynikající spolupráci státního aparátu a ÚSTR promluvil předseda Etické komise pro III. odboj, právník MV ČR Mgr. Jiří Kaucký. V této souvislosti šetřil ABS 4.653 osob během roku 2012.

Archiv bezpečnostních složek (ABS) každý rok digitalizuje cca 1 100 000 snímků (v roce 2012 cca 2 milióny).  Pro srovnání Státní oblastní archiv v Třeboni, nejlepší pracoviště v digitalizaci archiválii v ČR, za loňský rok zpracovalo cca 350 000 snímků.

Řídící semináře Jefim Fištejn vyzval k vyjádření zástupce současné Rady ÚSTR. Lukáš Jelínek, opakoval obecné téze, že ÚSTR je nekoncepční a nepracuje vědecky, digitalizace je pomalá a nedokonalá. Na doložená fakta neodpovídal. Michal Uhl se ve svém vystoupení opět držel pouze obecných vyjádření. Na požadavek pléna po konkrétní reakci, došlo ke slovní roztržce a vystupující byl přehlušen a svůj projev nedokončil. Tento politování hodný akt se stal základní informací našich novinářů. Kdekdo psal, že Michal Uhl nemohl vyjádřit svůj názor, ale, že žádný názor neměl se již nikdo nezmínil.

Seminář nad vší pochybnost prokázal na faktech, že ÚSTR za pět let své existence získal důležité místo mezi odbornými organizacemi v ČR i ve světě a odvolání ředitele Daniela Hermana a dalších pracovníků nemůže být motivováno nekvalitní odbornou prací.

Senát PČR na svém 9. zasedání dne 2. 5. 2013 projednával Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů. (Jen tak mimochodem, do dnešního dne není Zpráva na webových stranách ÚSTRu, ale Vy si jí můžete přečíst: http://www.tomasgrulich.cz/datas/USTR.pdf) Zprávu vypracoval ještě původní managment pod vedením ředitele Daniela Hermana. Rada ÚSTR přijala Zprávu s výhradami, které se však nepodařilo dohledat. Avšak výtky se objevily v usnesení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Seznam nedostatků je celkem jednoduchý, tříbodový. Vytýká, že Zpráva nedostatečně popisuje spolupráci s institucemi v ČR i v zahraničí, dále nedostatečně vykazuje oblast personální politiky a značné nedostatky vidí ve výzkumné, badatelské a dokumentační činnosti, která je chabě popsána. Předkladatel postrádal spolupráci s akademickými pracovišti.

Na základě textu Zprávy jsem ve svém vystoupení všechny tři body vyvrátil. Spolupráce s jinými institucemi je dostatečně verbálně popsána a statisticky doložena v přílohách2. a3. Výzkumná a badatelská činnost je vykázaná velmi dobře. Cíle výzkumných procesů jsou stanoveny a dílčí výsledky konfrontovány s odborníky jiných historických pracovišť na veřejných seminářích či konferencích se zahraniční účastí. Bláhově jsem očekával reakci Výboru, který seznam nedostatků zpracoval, nebo paní předsedkyně Petrušky Šustrové, která Výroční zprávu předkládala a informovala o její nedokonalosti. Nikdo neměl ani dostatek odvahy, nebo alespoň slušnosti na mé námitky odpovědět.

Z chování je patrné, že současné Radě ÚSTR nejde o kvalitu práce. Ani o ní nehodlá diskutovat a uchyluje se pouze k obecným bezobsažným vyjádřením. Jde jim výhradně o politizaci Ústavu pro studium totalitních režimů, které povede k jeho normalizaci končící úplnou destrukcí.

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Tomáš Grulich

Hodlám glosovat současné politické dění, informovat o migraci v rámci EU a pokusit se svými názory vylepšit vztah mezi českou majoritní společností a její minoritou žijící v cizině.

Tomáš Grulich - původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora